Elunit - Sistem za izolovane organe , Beograd, Srbija ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Sistem za izolovane organe

Sistem za izolovane organe 

Dvokanalni softverski regulisan sistem
za ispitivanje na izolovanim organima


Dvokanalni softverski regulisan sistem za ispitivanja na izolovanim organima obezbeđuje uslove eksperimenta, električne impulse za stimulaciju i precizno registrovanje dobijenih signala. Da bi se ispunili svi potrebni zadati uslovi on se sastoji od sledećih komponenti:

  1. Termostatirano vodeno  kupatilo zapremine približno 20 litara
  2. Sistem sa pinč ventilima za punjenje i pražnjenje kupatilaca sa preparatima
  3. Elektro-mehanički senzori ( transjuseri)
  4. Pojačavački sistem za signale sa transjusera
  5. Elektro stimulator
  6. Elektrode elektro stimulatora
  7. Korisnički program, aplikacija1. Termostatirano vodeno kupatilo zapremine oko 20 litara služi za postizanje stabilne i ujednačene temperature od 37°C. Stabilna temperatura se postiže dvostepenim sistemom grejanja sa dva grejača i mikroprocesorskim regulatorom temperature. Ujednačenost temperature u celoj zapremini kupatila  se postiže kontinualnim mešanjem vode pomoću motora sa redukcijom brzine i propelera.
Termostatirano vodeno kupatilo

Termostatirano vodeno kupatilo

U termostatiranoj vodenoj sredini se nalaze dva mala kupatilca sa  tečnim rastvorom za smeštaj izolovanih organa koji se ispituju.2. Sistem sa pinč ventilima  služi da se električnom komandom obezbedi brzo punjenje i pražnjenje kupatilaca u kojima se nalaze ispitivani preparati.
Električna komanda za upravljanje pinč ventilima se postiže klikom miša na odgovarajuću ikonu u okviru osnovnog grafičkog programa za registrovanje kontrakcija fiziološkog preparata na monitoru PC

Sistem sa pinč ventilima


3. Elektro-mehanički pretvarači, senzori (transjuseri) služe za konverziju mehaničkih kontrakcija sa
Elektro-mehanički  pretvarači, senzori (transjuseri)
ispitivanih preparata u električni signal. Ta konverzija se postiže sistemom konzole na koju su nalepljene merne trake povezane u  Vitstonov most. To  omogućava da se od relativno male kontrakcije ispitivanog preparata dobije dovoljno veliki električni signal koji  može da se dalje obrađuje.


4. Pojačavački sistem za signale sa transjusera je napravljen kao dvokanalni  pojačavač sa operacionim pojačavačima u više stepena.Na taj način  se omogućilo da se mali električni signali koji se dobijaju sa transjusera dovoljno pojačaju da bi se mogli dalje procesirati.

Pojačavački sistem za signale sa transjusera


5. Elektro stimulator  služi za dobijanje električnih impulsa za stimulaciju izolovanih organa preko odgovarajućih elektroda. On  je napravljen kao dvokanalni generator pravougaonih impulsa sa mogućnošću promene parametara impulsa. Parametri koji se mogu menjati su: amplituda impulsa stimulacije, širina impulsa, perioda impulsa, dužina trajanja paketa impulsa stimulacije i pauza između paketa impulsa stimulacije. Veličina napona, struje i ostalih parametara  je tako regulisana da omogući kontrakcije ispitivanog preparata. Svi parametri vezani za pojačavački sistem i parametri stimulacije se podešavaju klikom miša na monitoru PC-a.

Elektrode elektro stimulatora
6. Elektrode elektro stimulatora obezbeđuju  električno polje stimulacije za ispitivane preparate. Tip elektroda i njihova geometrija  se dobija eksperimentalno na različitim preparatima.


7. Upravljački softver, kao grafički interfejs je jednostavan za korisnika obzirom da je intuitivan i ne zahteva posebnu obuku. Mogu ga koristiti osobe koje su u radu koristile personalni računar na
Upravljački softver
elementarnom nivou. Osnovne grupe grafičkih pokazivača i komandi predstavljaju: numerički pokazivači, upravljački tasteri i klizači i alati grafičkog dijagrama. Komande se ostvaruju tastaturom ili jednostavnim klikom miša PC-a. Numerički pokazivači prikazuju trenutne vrednosti merenih veličina  (sila, vremenska pozicija na dijagramu, trajanje pauze uzorkovanja podataka, frekvencija i trajanje impulsa stimulatora..). Upravljačkim tasterima vrši se izbor režima rada elektro

stimulatora, otvaranje i zatvaranje ventila, markiranje vremenskih događaja, otvaranje ili pozivanje arhiviranih numeričkih ASCI datoteka, itd.
Numeričkim funkcijskim preklopnikom vrši se izbor prozora prikazivanja vremenskog dijagrama, kalibracija. Klizačima se unose željeni parametri i vrednosti elektro stimulatora: frekvencija, trajanje impulsa-pauze, amplitude odnosno izlaznog nivoa napona na elektrodama.
Vremenski dijagram promene sile teče kontinuirano obzirom da je program u konstantnoj vezi vezi sa hardverom ( on line upravljanje ). Alati za rad sa dijagramom omogućavaju analizu talasnog oblika a to su: markeri, zum, numerički kurzori, veličina vremenskog prozora, itd. Arhiviranje toka prikupljenih podataka vrši se u numeričku datoteku radi dokumentacije ili naknadne obrade i analize. Napredniju obradu,  post processing, moguće je obaviti i nekim drugim softverom kao što je Excel, Matlab i sl.
Importovanje vremenskog dijagrama je moguće ostvariti direktno u tekst procesor kao što je MS Word jednostavnim copy-paste alatom radi izrade izveštaja ili dokumentacije.
Vremenski dijagram promene sile

Obzirom da uređaj predstavlja embedded rešenje osnovu čini mikrokontroler koji vrši analogno-digitalnu konverziju pojačanog signala i preko komunikacionog drajvera ( serijski RS 232 ili USB port ), šalje podatke personalnom računaru. Sa druge strane računar šalje podatke i upravljačke komandne za rad podsklopa generatora električnih impulsa, stimulatora, kao i komande za otvaranje-zatvaranje ulazno-izlaznih elektromagnetnih ventila eksperimentalnog kupatila.
Sastavne delove stimulatora čine programabilni tajmeri i digitalno-analogni konvertori. Kako grafički korisnički interfejs virtuelnog instrumenta predstavlja softversku zamenu za prednji panel klasičnog instrumenta pomoću njega se obezbeđuje efikasna interakcija između korisnika i aplikacije.
Pojedini delovi softverki regulisanog sistema za ispitivanje na izolovanim organima i usavršavanje postojećih sistema nastali su u okviru projekta - tehnološki razvoj za 2008/2009. god. koji je finansiralo Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Ceo projekat je realizovan na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu, koji je bio i nosilac projekta.