Elunit - Treadmill za pacove , Beograd, Srbija ,uređaji za istraživanja

Elunit u časopisima
Research in
VETERINARY SCIENCE
Oktobar 2010.

Research in VETERINARY SCIENCEbottom

 PRILAGOĐAVANJE
potrebama korisnika

Proizvodiivica

Drugi o nama
"Uspešna saradnja katedre za farmakologiju i toksikologiju, Fakulteta veterinarske medicine sa firmom Elunit traje dugi niz godina. Elunit je proizveo najveći deo uređaja koji se u labaratoriji katedre koriste u farmakološko-fiziološkim ispitivanjima na preparatima sisara ili parazitskim nematodama i trematodama. Prednosti koje je Elunit obezbedio ogledaju se i u mogućnosti brze modifikacije komponenti sistema u zavisnosti od specifičnosti eksperimenta, kao i brzo i efikasno održavanje."
       Prof.Dr. Saša Trailović

       Fakultet veterinarske       medicine Univerziteta u       Beogradu

facebook_icon
twitter_icon
google+_icon

Srpski  English


Treadmill za pacove

Treadmill za pacove je pokretna traka za trčanje prilagođena anatomskim i fiziološkim karakteristikama malih ekspermentalnih životinja. Služi za brojna funkcionalna ispitivanja fizičkog vežbanja i treninga i njihovog uticaja na različite fiziološke i patološke procese. Odgovarajućom modulacijom sistema moguće je ostvariti deprivaciju REM spavanja eksperimentalnih životinja, te time ovaj sistem nalazi primenu i u somnološkim istraživanjima.

Treadmill

Sistem čini pokretna traka sa 4 odvojena, ali vizuelno
povezana kompartmana dimenzija pogodnih za pacove
na čijem se jednom kraju nalazi električna stimulacija
kao sistem za negativno potkrepljenje, uz mogućnost
i pozitivnog potrkepljenja na suprotnom kraju.
Omogućena je modulacija nagiba, smera i brizine
kretanja trake, kao i jačine stimulusa. Upravljanje
sistemom moguće je manuelno, direktno preko
panela na samom traeadmill-u, a zahvaljujući
omogućenoj komunikaciji sa računarom i digitalno
upravljanje namenskim programom pomoću koga je
moguće unapred definisati protokol rada trake u
dužem vremenskom periodu.


Konstrukcija sistema omogućava njegovo lako čišćenje, kao i mogućnost registracije EEG aktivnosti životinja za vreme njihovog borakva na traci (bilo tokom deprivacije REM spavanja, bilo tokom treninga).


treadmill


Treadmill for rats

Tredmil se radi u tri varijante upravljanja , kontrole i merenja parametara.
1. Podešavanje brzine digitalno BCD preklopnikom i upravljanje pokretnom trakom tasterima za START i STOP.

2. Displej za: očitavanje zadate brzine kretanja trake, prikazivanje vremena trajanja eksperimenta i prikazivanje izračunatog ukupno pređenog puta po završetku eksperimenta. Tasteri za podešavanje brzine, START i STOP

3. Veza tredmila sa personalnim računarom, a pripadajući softver upravlja radom uređaja i računa sve potrebne parametre. Svi parametri imaju grafički prikaz na ekranu monitora. Po zahtevima korisnika mogu se definisati pojedini parametri.


U osnovnoj verziji svaki tredmil ima mogućnost isključenja napona u poljima elektro stimulacije. Takođe ima i vezu za PC preko konektora RS 232 tako da se uvek može proširiti sa varijante 1 na varijantu 3.

Tehničke karakteristike

Napajanje..................................... 220 V 50 Hz
Broj staza za trčanje....................... 4
Regulacija brzine............................ 2 – 50 met /min sa rezolucijom od 0,1 met /min
Podešavanje nagiba........................ 0 – 30 º po 5 º  (opciono fiksni negativni nagib)
Elektro stimulacija.......................... 170 V     0–3,5 mA

Autonomni rad

Digitalno podešavanje brzine                  
BCD preklopnikom.............................. 2 – 50 met /min sa rezolucijom od 0,1 met /min
Tasteri............................................. START/STOP
Prekidači za uključenje polja
stimulacije ON/OFF............................. 4 kom
Potenciometar za podešavanje struje elektro stimulacije...............................0 – 3,5 mA

 

Upravljanje preko PC

Konektor za vezu sa PC.................. RS 232
Preklopnik.................................... LOCAL-REMOTE
Softver....................................... grafički prikaz

Treadmill softver:

Treadmill_software

Treadmill_software